Members

Shaorong Liu

Email: shaorong.liu@ou.edu

Principal Investigator

Joann Lu

Laboratory Manager

Email: Juan.Lu-1@ou.edu

Jiangtao Ren

Postdoctoral Associate

Email:renjiangtao_001@ou.edu

Huang Chen

Graduate Student

Email: huang.chen@ou.edu

Kyle B. Lynch

Graduate Student

Email:lynchkb@ou.edu

Apeng Chen

Graduate Student

Email: Apeng.Chen@ou.edu

Yu Yang

Graduate Student

Email: Yu.Yang-1@ou.edu

Piliang Xiang

Graduate Student

Email:xpl@ou.edu

Matthew Beckner

Graduate Student

Email:Matthew.A.Beckner-1@ou.edu